MagNet e-Publishing sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo
Näitä sopimus ehtoja sovelletaan Communication Pro Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja) ja sopimuksen tekevä osapuoli (jäljempänä asiakas) toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 1.1.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

 

2. Sopimuksen kohde
Sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta tuotteesta tai palvelusta jonka palveluntarjoaja asiakkaalle toimittaa. Palveluntarjoajan palveluiden käyttämiseen liittyvät muiden yritysten palvelut kuten esimerkiksi asiakkaan internet-yhteydet eivät kuulu palveluntarjoajan vastuun piiriin.

 

3. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen
Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa palvelun ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköisesti, mutta muita tapoja voidaan käyttää, jos asiasta sovitaan etukäteen. Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.
Palvelun tarjoajalla on oikeus siirtää sopimusta ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

 

4. Luottotietojen tarkistaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta palvelusta ennakkomaksu ennen palvelun avaamista. Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

 

5. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku
Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua samanmittaisella sopimuskaudella kuin ensimmäinen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu.

Sopimus voidaan irtisanoa kulloinkin kuluvan laskutuskauden loppuun, ei kuitenkaan keskelle sitä.
Irtisanominen on tehtävä kolme (3) kuukautta ennen laskutuskauden loputtua kirjallisesti tai sovittaessa sähköisesti.

Asiakkaalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli sovittuja palveluita ei voida ylläpitää. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka aiheutuvat internet-verkosta, ohjelmistopävityksistä tai palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, joka saadaan korjattua kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset tai muu force majeure –tilanne). Tällöin palveluntarjoajalla on oikeus pidättää ennakkomaksu tai sen osa taikka veloittaa maksu jo asiakkaan tilaaman palvelun hyväksi tehdystä työstä sekä siitä aiheutuneista kuluista/kustannuksista palveluntarjoajan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

 

6. Hinnastot, maksut ja laskutus
Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palvelusta tilauksen yhteydessä sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan postiosoitteeseen (sähköpostitse ja/tai normaalilla postina). Asiakas maksaa laskusta niiden eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.
Palveluntarjoaja varaa oikeuden myös irtisanoa palvelu ilman irtisanomisaikaa, mikäli maksua ei suoriteta välittömästi huomautuksen jälkeen.

Palvelun tarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

 

7. Palvelun toimittaminen
Palveluntarjoaja on velvollinen toimittamaan tilatun palvelun ja asiakas on velvollinen toimittamaan kaiken palvelun toimittamiseksi tarvittavan tiedon sovittuna aikana. Toimitusaika katsotaan alkavaksi siitä päivästä kun asiakas toimittaa palvelun toimittamiseen tarvittavat tiedot. Palveluun liittyvien osa-alueiden (kuten verkkotunnuksen rekisteröinti tai siirto) toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaalle aiheutuvista viivästyksistä.
Lisäksi asiakas hyväksyy toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi (tai sähköisesti jos sovittu). Asiakas on velvollinen
korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

 

8. Palvelun sisältö ja tuottaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdystä muutoksesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Palvelun sisältö määräytyy palvelukuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan.
Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun levytilaa vain oman yrityksen / yhteisön tai henkilökohtaisen materiaalin säilytykseen internet-käyttöä (jatkossa ”sivusto”) varten. Materiaali ei saa loukata ketään eikä se saa olla Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, mikäli se katsoo materiaalin rikkovan näitä ehtoja.
Levytilan koko on rajoitettu palvelukuvauksessa. Mikäli levytilan käyttö ylittää määritellyn rajan, varaa Palveluntarjoaja oikeuden estää asiakkaalta levytilan käyttö.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon asiakas pääsee palvelun kautta käsiksi. Asiakas on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että hänen käyttämänsä ohjelmistot ovat ajantasalla ja esimerkiksi virustorjunnasta.

Asiakas vastaa täysin palvelun ja sivustonsa kautta toisille käyttäjille, Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaalia, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.
Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta-, korjaus ja/tai muut kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta verkossa tai muuten tämän palvelun nojalla mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas vastaa siitä, että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimien ja palveluiden luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen purkamiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Asiakas ei saa käyttää palvelua lain tai hyvien tapojen vastaiseen suoramarkkinointiin sähköpostitse eikä mainostaa palveluaan uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on ajantasaiset turvakopiot sivustostaan ja sähköposteistaan, sekä muista palveluun tallennetusta materiaalista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä palvelussa.
Mikäli asiakkaan internet-liikenne tai serveriresurssien käyttö olennaisesti poikkeaa tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on Palveluntarjoajalla oikeus tarkastaa palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi. Tämä sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa oikeuden priorisoida liikennettä tällaisissa tapauksissa. Palveluun liittyvästä tai sen kautta tehtävästä suurten tiedostojen levityksestä tai muusta normaalia kotisivukäyttöä huovattavasti enemmän kuormittavasta toiminnasta on aina sovittava etukäteen Palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn kuluvan kuukauden maksuun.
Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.
Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksenvastainen toiminta.

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksella tehdystä ja on velvollinen korvaamaan väärinkäytöksistä aiheutuneet tutkinta- ja korjauskulut.

Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista palveluntarjoajan web-sivuilla tai toimittaa asiakkaalle muulla tavalla.

 

9. Palvelun virheet, havaittujen virheiden korjaus sekä mahdolliset hyvitykset
Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palvelujen toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen palvelukuvauksessa mahdollisesti määriteltyjä erityisehtoja korjausaikataulusta. Virka-ajan ulkopuolella kiireellisistä korjaustöistä sovitaan erikseen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto-, ohjelmistopäivitysten tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.
Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien verkoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Palveluntarjoaja ei vastaa konsulttivirheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.
Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimasta esteestä (force majeure) tai kolmannen osapuolen toimista.
Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kahdeksan (8) päivän kuluessa kirjallisesti.
Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden palvelumaksuihin.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta

 

10. Käyttäjätunnukset ja salasanat
Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä käyttäjätunnukset ja salasanat palvelun käyttöä varten.
Palveluntarjoaja varaa oikeuden valita käyttäjälle sopiva käyttäjätunnus. Salasanat tuotetaan satunnaisesti.

Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa vaihtamaan salasanaa tai käyttäjätunnusta. Tästä veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen toimenpidemaksu.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnuksia tai salasanoja tarpeen vaatiessa, ilmoittaen tästä asiakkaalle.

Asiakas vastaa siitä, että salasana ja käyttäjätunnus eivät pääse kolmansien osapuolien käsiin.
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja asiakas vastaa kaikesta sillä tehdystä sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

11. Asiakastiedot
Asiakkaan velvollisuus on toimittaa Palveluntarjoajalle palvelun tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihin mahdollisimman pian.

 

12. Palvelun sulkeminen
Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajaa sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaalle tarjottu palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan ilmoittamat tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

 

13. Muut ehdot ja salassapito
Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki sopimukseen, palveluun ja/tai sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat tai muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Palveluntarjoajalla on admin tunnukset ja pääsy palvelimen kaikkiin tiedostoihin. Palveluntarjoaja ja sen henkilöstö sitoutuu noudattamaan yhtiön tietoturvaperiaatteita ja pitämään salassa aineistopankin järjestelmästä saamiensa Asiakkaan tiedot.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.

 

14. Yksityisyydensuoja
Koska yksityisyytesi on meille tärkeä, olemme luoneet erillisen yksityisyyskäytännön selventääksemme miten prosessoimme, hallinnoimme ja säilytämme henkilötietoja. Yksityisyyskäytäntö koskee Communication Pro Oy Ab:n kaikkia sivustoja, tuotteita ja palveluja. Yksityisyyskäytäntö on osa näitä sopimusehtoja ja voit lukea sen kokonaisuudessaan tässä.