Page 8 - NY-ERIKSBO-2019-utan-priser
P. 8

Vad är poängen med
        närodlade växter?

                       Här finns det mycket att säga.
                   Det handlar inte om en poäng utan flera.

                      Några av de viktigaste är de här:

                        Att minimera transporter är avgörande för klima-
                        tet och något vi alla måste hjälpas åt med. Minimala
                        transporter betyder också minimala påfrestningar
                        på växterna och bästa möjliga kvalitet vid leverans.
                        Kort avstånd mellan odling och den nya växt-
                        platsen innebär att växterna är i fas med års-
                        tid och klimat där de ska planteras. Sortvalet i
                        plantskolan är också anpassat till vad som fung-
                        erar bäst just i den regionen och i närområdet.
                        Att välja närodlade och svenskodlade växter är det
                        bästa du kan göra för att skydda vår biologiska
                        mångfald. Med global handel med växter och dess-
                        utom klimatförändringar får vi in nya sjukdomar och
                        skadedjur i en allt snabbare takt. Exempel på skadegö-
                        rare som kommit in i landet med import av växter är
                        almsjuka, askskottsjuka och buxbomsjuka. Det är illa
                        nog att skadegörarna drabbar de släkten som angrips,
                        men de drabbar även den stora mängd arter, ofta röd-
                        listade, som är knutna till de angripna släktena. Något
                        som slår mycket hårt mot den biologiska mångfalden.
                        När skadegörare gör långa hopp från en del av
                        världen till en annan kommer de också i kon-
                        takt med helt andra växter än tidigare. Det inne-
                        bär dels en risk för att de breddar sina värdväxt-
                        spektrum, dels för att de hybridiserar med andra
                        arter – för att därefter angripna ytterligare växter.

8 | PRODUKTKATALOG 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13