Page 4 - Camping-Caravan-in-Finland-2020-SUOMI
P. 4

CAMPING-LOMAN PARAS ETUKORTTI –
       CAMPING KEY EUROPE!

C amping Key Europe (CKE)                                   Camping Key Europe -kor-
     -kortti on perhekohtai-                                tilla alennuksia ja etuja lei-
     nen leirintäalueiden ja                                rintäalueilla ja lomakylissä
lomakylien etukortti- ja vastaan-
ottojärjestelmä Euroopassa, jolla                                CKE -kortilla saat etuja yli 3000 lei-
nopeutetaan majoittujien asioin-                                 rintäalueella Euroopassa. Leirin-
tia leirintäalueiden vastaanotossa.                               täalueiden ja lomakylien myöntä-
                                                 mät edut CKE -kortilla Suomessa
  CKE -kortti on kehitetty kor-                                 löydät tästä lehdestä. Edut ovat
vaamaan kaikki Euroopassa käy-
tössä olevat leirintäkortit. CKE                                  voimassa vuoden 2020 loppuun
-korttia on myyty Euroopassa jo                                  ja saat ne vain esittämällä voimas-
noin 5 miljoonaa kappaletta. CKE                                  saolevan CKE -kortin. Edut on
-kortin haltijoille myönnetään etu-                               merkitty lehden luettelo-osaan kun-
ja leirintäalueiden ja lomakylien leirin- tämaksuista, mök-     kin leirintäalueen / lomakylän kohdalle.
kimajoituksesta ja oheispalveluista. Monelle leirintäalueel-
le ja lomakylään pääsee majoittumaan edullisemmalla lei-      Tapaturma- ja vastuuvakuutus
rintämaksulla voimassaolevalla CKE -kortilla. CKE -korttiin     Camping Key Europe -kortilla
sisältyy perhekohtainen tapaturmavakuutus Camping Key        CKE-korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
Europe-korttijärjestelmässä mukana olevilla leirintäalueilla    perheelle leirintäalueella ja lomakylässä, sekä myös hotel-
ja lomakylissä Suomessa ja muualla Euroopassa.           li- ja lomakylälomilla! Vakuutusetu on merkittävä sen hin-
                                  taan (16 euroa) ja laajuuteen nähden. Vakuutus on voimas-
Miten Camping Key Europe -kortti toimii               sa Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueelle sisäänkir-
Kortteja myyvät Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueet,     joittuneelle asiakkaalle ja hänen perheenjäsenilleen (yksi tai
joita on noin 130 eri puolilla maata. Kun hankit Camping Key    kaksi aikuista ja perheen lapset). Jos esimerkiksi kaksi aikuis-
Europe -kortin heti ensimmäiseltä leirintäalueelta, jolla vie-   ta paria majoittuu samassa matkailuajoneuvossa tai teltas-
railet, saat edut heti käyttöösi. CKE-kortin hinta on vain 16    sa, tarvitsevat molemmat parit voimassaolevan CKE -kor-
euroa ja se on voimassa kalenterivuoden. Jos huomaat, että     tin, jotta vakuutus on voimassa.
CKE-korttisi ei ole enää voimassa, päivitä se heti leirintäalu-
eelle / lomakylään saapuessasi. Voimassaolevaan CKE -kort-     Muut Camping Key Europe -kortilla
tiin sisältyy enintään seitsemän vuorokauden ajaksi leirintä-    saatavat edut
maksuluotto, joten voit maksaa leirintämaksusi vasta alueel-    Camping Key Europe -kortilla saatavia etuja ja alennuksien
ta pois lähtiessä. Luotto koskee vain leirintämaksuja, mökki-    lisätään koko ajan. Edut ovat nähtävissä osoitteessa www.
vuokrat maksetaan yleensä alueelle saavuttaessa. CKE -kort-     camping.fi. Voimassaolevaa CKE -korttia esittämällä saat
teja myyvät leirintäalueet ja lomakylät löydät tästä lehdestä.   alennusta esimerkiksi laivayhtiöiden, museoiden, huvi-
                                  ja vesipuistojen ja eläintarhojen sisäänpääsymaksuista ja
Camping Key Europe –kortti                     monesta muusta suositusta perhekohteesta.
toimii myös mobiililaitteissa
                                         Katso kaikki edut www.camping.fi
CKE -kortin saa hankittua netistä osoitteesta www.cam-
ping.fi tai suomalaiselta leirintäalueelta jolla vierailee.
Leirintäalueiden sesonkiaikana, kesä-elokuussa, kortti kan-
nattaa hankkia suoraan leirintäalueelta, jolloin mobiilin CKE-
kortin saa heti käyttöön. Mobiili CKE-kortti toimii älypuhe-
limessa. Varsinainen kortti lähetetään myöhemmin postitse
kotiosoitteeseen. Voit hankkia myös pelkän Mobiilin CKE-
kor tin.

Hyödynnä Korttiedut!

Camping Key Europe (CKE) -kortin haltijana saat merkit-
täviä etuja ja alennuksia Suomessa ja kaikkialla Euroopassa.
Esittämällä voimassaolevan CKE -kortin saat etuja leirintä-
alueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkimajoitukses-
ta sekä oheispalveluista. CKE -korttiin sisältyy myös per-
hekohtainen tapaturma- ja vastuuvakuutus. Näiden lisäksi
saat alennusta esimerkiksi perhekohteiden pääsymaksuis-
ta Suomessa ja Euroopassa, laivamatkoista, siltamaksuista
ja tietulleista.

                                 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9