Page 4 - Camping-Caravan-2019_nettiversio
P. 4

CAMPING-LOMAN PARAS ETUKORTTI –
       CAMPING KEY EUROPE!

Camping Key Europe                                       joituksesta sekä oheispalveluista.
     (CKE) -kortti on per-                                 CKE -korttiin sisältyy myös per-
     hekohtainen leirintäalu-                                hekohtainen tapaturma- ja vas-
eiden ja lomakylien etukortti- ja                                tuuvakuutus. Näiden lisäksi saat
vastaanottojärjestelmä Euroo-                                  alennusta esimerkiksi perhekoh-
passa, jolla nopeutetaan majoittu-
jien asiointia leirintäalueiden vas-                               teiden pääsymaksuista Suomes-
taanotossa.                                            sa ja Euroopassa, laivamatkoista,
                                                 siltamaksuista ja tietulleista.
  CKE -kortti on kehitetty kor-                                  Camping Key Europe -kortilla
vaamaan kaikki Euroopassa käytös-                                 alennuksia ja etuja leirintäalu-
sä olevat leirintäkortit. CKE -korttia                      eilla ja lomakylissä CKE -kortilla saat etuja yli
on myyty Euroopassa jo noin 5 mil                  3000 leirintäalueella Euroopassa. Leirintäalueiden ja lo-
joonaa kappaletta. CKE -kortin haltijoille myönnetään etu-      makylien myöntämät edut CKE -kortilla Suomessa löydät
ja leirintäalueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökki-     tästä lehdestä. Edut ovat voimassa vuoden 2019 loppuun
majoituksesta ja oheispalveluista. Monelle leirintäalueelle     ja saat ne vain esittämällä voimassaolevan CKE -kortin.
ja lomakylään pääsee majoittumaan edullisemmalla leirin-       Edut on merkitty lehden luettelo-osaan kunkin leirintä-
tämaksulla voimassaolevalla CKE -kortilla. CKE -korttiin       alueen / lomakylän kohdalle.
sisältyy perhekohtainen tapaturmavakuutus Camping Key
Europe-korttijärjestelmässä mukana olevilla leirintäalueilla     Tapaturma- ja vastuuvakuutus
ja lomakylissä Suomessa ja muualla Euroopassa.            Camping Key Europe -kortilla
                                   CKE-korttiin sisältyy tapaturma- ja vastuuvakuutus koko
Miten Camping Key Europe -kortti toimii               perheelle leirintäalueella ja lomakylässä, sekä myös hotelli-
Kortteja myyvät Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalu-       ja lomakylälomilla! Vakuutusetu on merkittävä sen hintaan
eet, joita on noin 140 eri puolilla maata. Kun hankit Cam-      (16 euroa) ja laajuuteen nähden. Vakuutus on voimassa
ping Key Europe -kortin heti ensimmäiseltä leirintäalueel-      Suomen Leirintäalueyhdistyksen jäsenalueelle sisäänkir-
ta, jolla vierailet, saat edut heti käyttöösi. CKE-kortin hinta   joittuneelle asiakkaalle ja hänen perheenjäsenilleen (yksi
on vain 16 euroa ja se on voimassa kalenterivuoden. Jos       tai kaksi aikuista ja perheen lapset). Jos esimerkiksi kak-
huomaat, että CKE-korttisi ei ole enää voimassa, päivitä       si aikuista paria majoittuu samassa matkailuajoneuvossa
se heti leirintäalueelle / lomakylään saapuessasi. Voimassa-     tai teltassa, tarvitsevat molemmat parit voimassaolevan
olevaan CKE -korttiin sisältyy enintään seitsemän vuoro-       CKE -kortin, jotta va-
kauden ajaksi leirintämaksuluotto, joten voit maksaa leirin-     kuutus on voimassa.
tämaksusi vasta alueelta pois lähtiessä. Luotto koskee vain
leirintämaksuja, mökkivuokrat maksetaan yleensä alueelle       Muut Camping
saavuttaessa. CKE -kortteja myyvät leirintäalueet ja loma-      Key Europe -kor-
kylät löydät tästä lehdestä.                     tilla saatavat edut
                                   Camping Key Europe
Camping Key Europe –kortti                      -kortilla saatavia etu-
toimii myös mobiililaitteissa                    ja ja alennuksien lisä-
CKE -kortin saa hankittua netistä osoitteesta www.cam-        tään koko ajan. Edut
ping.fi tai suomalaiselta leirintäalueelta jolla vierailee. Lei-   ovat nähtävissä osoit-
rintäalueiden sesonkiaikana, kesä-elokuussa, kortti kan-       teessa www.camping.
nattaa hankkia suoraan leirintäalueelta, jolloin mobiilin      fi. Voimassaolevaa CKE
CKE-kortin saa heti käyttöön. Mobiili CKE-kortti toimii       -korttia esittämällä saat
älypuhelimessa. Varsinainen kortti lähetetään myöhem-        alennusta esimerkiksi
min postitse kotiosoitteeseen. Kun olet hankkinut kuluvan      laivayhtiöiden, museoi-
vuoden CKE-kortin, lataa veloituksetta käyttöösi sen mo-       den, huvi- ja vesipuis-
biili versio.                            tojen ja eläintarhojen
                                   sisäänpääsymaksuista ja
Hyödynnä Korttiedut!                         monesta muusta suosi-
Camping Key Europe (CKE) -kortin haltijana saat mer-         tusta perhekohteesta.
kittäviä etuja ja alennuksia Suomessa ja kaikkialla Euroo-
passa. Esittämällä voimassaolevan CKE -kortin saat etuja                 Katso kaikki edut
leirintäalueiden ja lomakylien leirintämaksuista, mökkima-                www.camping.fi

                                 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9