Page 6 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 6

ylipäätään, muillakin aloilla. Ainakin Kustannus    lisuuden laidoilta ja ihan keskeltäkin. Todetaan-
Linnalle verkostoituminen ja alihankkijat ovat     han mainoslauseessakin: Kustannus Linna pam-
välttämättömiä hyveitä.                fleteista epiikkaan, luontokuvista lyriikkaan, ja
Rakkaudesta lajiin, kuten sanottu. Näinä muu-     genrerajoista viis.
tamina vuosina, kun Kustannus Linna on ollut      Meitä yhdistää tämä suomemme kieli. Monen
olemassa, olen huomannut, ettei rakkaus ole      mielestä se on henkitoreissaan, mutta kyllä sillä
tekemisen myötä ainakaan vähentynyt – entis-      on täydet mahdollisuudet säilyä elävänä ja tuo-
tä riippuvaisemmaksi olen tullut kirjallisuudesta   reena; niin kauan se säilyy ja kehittyy, kun jak-
ylipäätään, ja nimenomaan itse luetusta, fyysi-    setaan luoda uutta ja kunnianhimoista suomen-
sestä esineestä, itse kirjasta. En näe itseäni (niin  kielistä tekstiä – kirjoitetaan suomea, jota sitten
kauan kuin kädet jaksavat sivuja käännellä ja     suomeksi luetaan. Ylläpidetään kielen taitoa ja
silmät näkevät) kuuntelemassa äänikirjaa, enkä     parhaimmillaan uusinnettaan sitä.
usko, että tulee sellaista iltaa, ettenkö ottaisi yh- Annetaan kielen kehittyä. Muutosta ei tarvitse
tä, kahta tai kolmea kirjaa yöpöydälle vierelleni   pelätä, vaikka se joskus hankalalta tuntuukin
ja suurella mielihalulla alkaisi tahkota tekstiä,   kaikkine anglismeineen ja someslangeineen.
kunnes silmät lurpahtavat.               Suomen kieli selviää kyllä. Sitä paremmin, mitä
Kirjallisissa mieltymyksissä on tultu lukion aikai-  hanakammin olemme valmiita tekemään työtä
sista ihastuksista (Veikko Huovisesta Baudelai-    sen eteen – lukemaan ja kirjoittamaan.
ren Pahan kukkiin) Kiven, Meren, Hyryn ja Saa-     Paitsi että saamme lukemisistamme parhaas-
rikosken kautta suomalaisen nykyrunouden ja      sa tapauksessa syvää nautintoa, on meillä toi-
esseistiikan rohkeisiin naisiin ja miehiin, tähän   mintojemme taustalla ja kielemme moninaisi-
tiettyyn poesialaisuuteen. Uudet runo- ja essee-    na käyttäjinä myös tarve ja mahdollisuus seis-
kokoelmat ovat tietenkin myös Kustannus Lin-      tä suomen kielen puolustajina. Paljon kunniak-
nan mielenkiinnon kohteena, siinä missä kaik-     kaampaa ja tervetulleempaa tehtävää on vaikea
ki muukin suomenkielinen kirjallisuus. Tekstejä    äkkiä keksiä.
saa ja kannattaa laittaa tulemaan kaikilta kirjal-

        Lue katkelma
        Apostoli-kirjasta
        seuraavalta sivulta!

                  www.linnasto.fi

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11