Page 5 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 5

Isojen kustantamoiden kokosivumainosten kal-                          Kuva: Anne Lius-Liimatainen
taiset panostukset ovat tietenkin poissuljettuja
taloudellisista syistä. On Kustannus Linnakin   puolista apua. Tässä mielessä Kustannus Linnaa
toki lehtimainoksia julkaissut, valikoiden ja ta- on kohdannut suuri onni: lähimpiin toimijoihin
louden niukkoja reunaehtoja nöyrästi noudat-    kuuluu alalla yli 30 vuotta toiminut kirjanteon
taen. Kirjoja on yritetty saada yleisempään tie-  huippuammattilainen Kalle Aarikka, kaikista pa-
toisuuteen myös nettimainoksin mm. faceboo-    ras taittaja ja suunnittelija. Kallen verkostunei-
kissa ja instagramissa, ja on saatukin. Kyllähän  suuden ansiosta olemme päässeet myös yhte-
tämmöinen mainostaminen huomiota ja peuku-     yksiin sellaisten toimijoiden ja yhteistyökump-
tuksia saa. Juurikaan se ei lisää myyntiä.     paneiden kanssa, joita emme olisi luultavasti it-
                          se tulleet koskaan löytäneeksi tai ajatelleeksi-
                          kaan.

Markkinointikanavia ja markkinointiin liittyvää  Myös vaimoni työpanos kirjojen kuvittamisessa
ammattimaisuutta pienikin kustantamo tarvit-    ja suunnittelussa ja etenkin eleganttien myynti-
see. Ihan erityisesti markkinointia kaipaa ni-   pöytiemme rakentumisessa näyttäviksi ja toimi-
menomaan pieni kustantamo. Tässäkin kah-      viksi on ollut korvaamaton – mikä tarjoomusten
dennyrkin pajassa on joutunut ja päässyt taipu-  moninaisuudessa ehkä menetetään, saadaan se
maan moneen ja opettelemaan jatkuvasti uutta,   paljolti takaisin pöytien ja asetelmien tyylikkyy-
mutta ajankäytön optimoinnin ja riittävyyden    dessä. Oman lisäarvonsa sekä myyntiartikkelei-
kannalta olisi kirjantekohommissa tilausta sel-  hin että pöytien aistikkuuteen tuovat Sarin tai-
laiselle, joka ottaisi markkinoinnin hoitaakseen. deteokset, korut ja käsityöt.
Sitähän voisi duunata sillai keikkaluontoisesti,  Kustannus Linnan yhteydessä tuleekin puhua
viraabelihommana? Tarjouksia otetaan vastaan    aina ”meistä”; yhden ihmisen yritykseksi Kus-
siinä missä käsikirjoituksiakin.          tannus Linna tekee ällistyttävän runsaasti tii-
Kirjanteko kaikkinensa on sen kaltaista salatie-  mityötä. Meitä työntekijöitä on samassa tilassa
dettä, että alaa tuntemattoman on hankala läh-   koolla välillä jopa epäilyttävän paljon. Ehkä tä-
teä asiaansa edistämään, ainakaan ilman ulko-   mä on ihan yleistä yhden ihmisen yrityksissä

                          5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10