Page 4 - KIRJANYSTAVAT_1
P. 4

Maailman pienin
kustantamo?

Teksti: Pasi Linna                 Mutta enemmän kuin kirjoittaminen, elämää ja
                          myös kustannustoimintaa on värittänyt ja virit-
Syksyn ja alkutalven messujen ja myy-        tänyt kaikki luettu; kirjallisuus ja kirjat tietenkin
       jäisten yhteydessä olen tullut mai-  ylipäätään, mutta myös filosofiset ja kirjalliset
       nostaneeksi Kustannus Linnaa maa-   aikakauslehdet, sanoma- ja nettilehdet ja muut
       ilman pienimpänä kustantamona.     julkaisut, puhumattakaan muista taiteenlajeista
       Tällainen on tietenkin yksi esimerk-  – musiikista, teatterista ja elokuvasta sekä maa-
ki harhaanjohtavasta mainonnasta. Toki mai-     laustaiteesta kaikkine alalajeineen ja ilmentymi-
nostamisen pyrkimyksenä on ollut erottau-      neen. Niidenkin seuraaminen ja tutkiminen on
tua muista pienkustantamoista, etenkin kaikis-   omanlaistaan lukemista.
ta muista maailman pienimmistä kustantamois-    Jo varhaisessa elämänvaiheessa allekirjoitta-
ta. Ja haetaan nimittelyllä ehkä ymmärrystäkin   neelle kehittyi tämä riippuvuus, kirjallisuuden
sen vähän vaivaannuttavan ja kipeänkin faktan    addiktio. Paljon myöhemmin, joko silkkaa kut-
edessä, että myyntipöytä sattuu olemaan vielä    sumustani tai sitten vain järkiäni (tätä suures-
toistaiseksi pieni ja valikoimiltaan rajallinen.  ti epäilen!), päädyin toimijaksi alalle, missä luke-
Mainonnan harhaanjohtavuutta vahvistaa se      minen ei ole pelkästään hyve, vaan myös vält-
tosiseikka, että Suomessa ja maailmallakin on    tämättömyys. Lopputulemaa voisi ajatella perä-
lukuisia muitakin samanlaisia maailman pienim-   ti siunaukselliseksi, jos olisi senkaltaiseen ajat-
piä kustantamoita, yhden tai korkeintaan kah-    teluun taipuvainen...
den miehen tai naisen nyrkkipajoja, jotka julkai-  No, on kaikessa omat vastuksensakin. Huonoja
sevat teoksen silloin tällöin harvakseltaan, eh-  päiviä tulee ja menee, niitä on joskus peräkkäin
kä jopa vuosien välein. Lisäksi Kustannus Lin-   ihan jonoittain. Ja tekemisistään soisi jotakin
nan pienuutta reippaasti suurentaa vuoden      jäävän myös viivan alle, kaikesta intohimoisuu-
2020 lopulla julkaistu Iso Kirja, Heikki K. Lyyti- desta ja kutsumuksellisuudesta huolimatta...
sen ansaittua arvonantoa yli kahdessakymme-     Mutta silti: heittäytyä kokonaan uusiin ja uu-
nessä mediassa ja varsinkin lukijakunnassa saa-   denlaisiin teksteihin ja näkemyksiin; havainnoi-
vuttanut kulttuurihistoriallinen tieto/kaunokir-  da sitä, millaista voi rajoja rikkova kirjallisuus
jahybridi Terve Löyly, jonka toinen, täydennet-   rikkaan perinteen ohella olla; törmätämoninai-
ty ja korjattu painos ilmestyi 2021. Terve Löyly  siin, ennennäkemättömiin typografioihin ja nii-
on kaikin tavoin suuri, monessa mielessä isom-   den tarjoamiin villeihinkin ratkaisuihin; kaikki
pi kuin kustantajansa.               tämä kehittää näkemystä kirjallisuudesta ja ri-
Rakkaudesta lajiin tätä tehdään. Kirjoittajana   kastuttaa samalla koko elämää. Tajunta laaje-
olen kulkenut pitkän tien lukioaikaisista aine-   nee.
kirjoitusonnistumisista Oriveden oppeihin, välil-  Konkreettisimmin pieni kustantamo kokee ja
lä tyystin katkenneeseen tekemiseen ja sittem-   potee pienuuttaan kirjojen markkinoinnissa.
min reippaasti keski-ikäisenä julkaistuun esi-
koisteokseen, 2022 julkaistavaan toiseen kir-
jaan ja muutamaan juuri nyt tekeillä olevaan.

4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9