Page 7 - Danir_Arsbok_2021_SV
P. 7

5

                JOHAN & ANDREAS HAR ORDET.

   Fokus på digitalisering
 och unik organisk ökning med

   1700 nya medarbetare.

Året 2021 blev starkt påverkat av Covid-19         Nexer förvärvade Inove som jobbar med Microsoft
   och var ett år där digitalisering hamnade högt    Dynamics i Brasilien, samt konsult- och analysföretaget
på agendan och där vi alla tog stora kliv i vårt eget   Kairos Future. Sigma Technology förvärvade IT-
användande av den digitala tekniken och dess        konsultföretaget Etecture i Tyskland med fordons-
effektiva verktyg. Verktyg som kanske fanns men på     industrin som betydande kunder och Sigma
rekordtid har blivit så mycket bättre och som gjort    Connectivity gjorde ett nyförvärv med IoT-företaget
att företag och användare fortsatt kunnat lösa sina    WSI i Stockholm.
arbetsuppgifter på distans och Covid-säkert. Digitali-
seringen under pandemin har även förändrat många       Niclas Lundin tog över som VD för Danir efter
av våra behov och beteenden. Möten som tidigare      Johan, som nu är arbetande ordförande. Niclas som
ansågs viktiga och helt nödvändiga att ha fysiskt     de senaste åtta åren varit vår ekonomichef, får nu
gjordes nu utan några större problem digitalt och vi    fokusera på analys och företagsutveckling tillsam-
var många som upptäckte nya fördelar med detta.      mans med Dan och Johan, vilket vi är övertygade
                              kommer att gynna Danirs utveckling.
  Inom Danir-gruppen är digitalisering egentligen
inget nytt. Vi har jobbat med detta i över 30 år men vi    När behovet är så stort av nya medarbetare så
vill ändå ta tillfället i akt och i denna årsbok fokusera måste vi få fler att läsa på tekniska högskolor och
lite extra på vad vi gör just nu inom digitalisering.   framför allt fler tjejer. Vi har därför haft fokus på
                              utmaningen att få fler tjejer att välja en teknisk
  Året har också varit ett där vi inom koncernen åter   utbildning. Vi har velat inspirera fler tjejer att välja
har fokus på tillväxt. Under 2021 har vi organiskt     ingenjörsyrket genom årets Expect a Better
ökat antalet anställda med 1 700 personer, vilket är    Tomorrow-projekt, ”Femmegineering”. Av våra
unikt i svensk konsulthistoria. Härtill har 400 anställda 10 000 anställda är vi idag 66 % män och 34 %
tillkommit genom förvärv. Den samlade omsättnings-     kvinnor, så det finns självklart mer vi kan göra.
tillväxten har varit 45 %, varav 20 % organiskt. Ett
riktigt bra resultat med tanke på att vi inte riktigt     Det är idag ett stort fokus på digitalisering i kon-
visste hur året skulle bli när vi gick in i ett andra år  cernen men det viktigaste inom Danir är våra medar-
av pandemi och restriktioner. Nu kan vi glädjande se    betare. Även om året började med en hejdundrande
att det åter är fokus på rekrytering och att vi har ett  digital lansering av Nexer, där kunder och medarbeta-
stort behov av nya medarbetare.              re kunde träffas och utbyta idéer, så ser vi fram emot
                              att vi nu återgår till en mer ”normal” tillvaro igen där
  För att skapa drivkraft för den organiska tillväxten  vi åter kan ses och utbyta tankar och idéer IRL.
så har vi under året startat upp mer än 15 nya bolag
inom Sigma Technology, Sigma Industry, Sigma        Vi ser en ljus tid framför oss.
Connectivity och Nexer.

  Utöver det så har vi även gjort några spännande
förvärv. Sigma Software köpte under året IdeaSoft
som har fokus på Blockchain och FinTech.

                              Johan Glennmo Andreas Olofsson Tarantino
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12